Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Đỗ Trường Sơn (2016)

  • Bài viết đánh giá tác động lan tỏa của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu ra các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ từ năm 2000 đến năm 2012. Từ đó, đưa ra những nhận định và đề xuất một số giải pháp phù hợp để phát huy hơn nữa những tác động tích cực của các doanh nghiệp FDI đến sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam.

  • 2006


  • Authors: Nguyễn Văn Mạnh (2006)

  • Khái niệm toàn cầu hóa về kinh tế và thể chế chính trị-pháp luật -- Tính chất tác dộng của toàn cầu hóa về kinh tế và các chủ thể chính trị-pháp luật -- Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị -pháp luật: Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa kinh tế và thể chế chính trị- pháp luật quốc tế; thực trạng tác động toàn cầu hóa kinh tế đối với thể chế chính trị - pháp luật quốc gia -- Nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng , phát huy vai trò của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam

  • Tạp chí


  • Authors: Lê Viết Thái (2006)

  • Nghiên cứu việc tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam. Khung pháp luật cho việc kiểm soát tập trung kinh tế cần được xem xét trong mối quan hệ với những luật khác, tiếp tục hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng những biện pháp mới hoặc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm soát quá trình tập trung kinh tế.