Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Bùi Ngọc Cường (2004)

  • Bài viết đưa ra một số vấn đề về pháp luật kinh tế, bao gồm: (1) Quan niệm pháp luật kinh tế ở một số quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. (2) Quan niệm về pháp luật kinh tế ở nước ta hiện nay.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Vũ Khuyên (2016)

  • Bài viết đánh giá ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro tới khả năng sinh lời của 9 ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm giảm thiểu rủí ro của các ngân hàng thương mại này.