Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Hữu Tráng (2004)

 • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm tr...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hải Vân (2015)

 • Bài viết luận bàn về nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, cụ thể: về kết quả đạt được; những hạn chế cần khắc phục và việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới

 • Tài liệu dịch


 • Paul Krugman, Trần Mạnh Cường dịch (2017)

 • Rất khó để nói rằng giới kinh tế học sẽ đi tới đâu. Nhưng điều mà gần như chắc chắn đó là các nhà kinh tế sẽ phải học cách sống chung với sự hỗn loạn. Nghĩa là, họ sẽ phải nhận thức được tầm quan trọng của tính phi lý trí, hành vi không thể dự đoán thường xuyên, đối mặt với sự không hoàn hảo đặc trưng của thị trường và chấp nhận rằng một lý thuyết kinh tế phù hợp cho mọi...

 • Bài trích


 • Đinh Văn Ân (-)

 • Tài liệu đề cập đến bối cảnh và khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thực tiễn quá trình hình thành và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế; đổi mới, sắp xếp lại các DNNN; đổi mới thể chế nhằm đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần; xây dựng và phát triển các loại thị trường yếu tố sản xuất; từ đó đưa ra xu thế mở cửa và hội ...