Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Xuân Hoan (2020-03)

 • Trên thế giới ngày nay, kinh tế thị trường là mô hình chủ đạo ở hầu hết các nền kinh tế ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế thị trường tác động đến hoạch định chính sách công thông qua sự hoạt động và phát huy tác động của các quy luật kinh tế khách quan và các yếu tố đặc trưng của nó. Do vậy, hoạch định chính sách vĩ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Dung;  Advisor:Trần Sỹ Phán, Nguyễn Đức Luận (2021)

 • Luận án phân tích một số vấn đề lý luận chung liên quan đến đề tài: đạo đức; đạo đức người sản xuất, kinh doanh; đưa ra một số chuẩn mực đạo đức của người sản xuất, kinh doanh; chỉ ra đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như cơ chế tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đạo đức người sản xuất, kinh doanh Việt Nam hiện ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc (2021-05)

 • Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo, khoa học, sáng tạo, phù hợp với điều kiện nước ta và trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã cho thấy được những lợi ích to lớn đối với sự phát triển kinh ...

 • Bài trích


 • Lữ Văn Tuyên, Hoàng Qúy Phi (2021-05)

 • Nhóm là tập họp các cá nhân hoặc tập thể cùng có một lợi ích, khác biệt với lợi ích các nhóm khác, khác lợi ích chung của cộng đồng lớn hơn, đang tác động vào các chú trương, chính sách và điều hành của các cơ quan quản lý ở các cấp độ khác nhau nhằm tối đa hóa lợi ích của nhóm mình, bất chấp lợi ích chính đáng của các nhóm khác, bất chấp việc thực hiện lợi ích đó có tác...

 • Bài trích


 • Luyện Thị Hồng Hạnh (2021-05)

 • Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong thòi gian tới, với sự bùng nổ của công nghệ số và cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc phát triển kinh tế thị trường tại Việt Nam cần bảo đảm đồng bộ và gắn kết với xu thế kin...

 • Bài trích


 • Trần Thị Bình (2016)

 • Ở Việt Nam kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đó là một nội dung mới trong nhận thức hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam so với thời kỳ trước đổi mới. Nhưng hiện nay nhiều người chưa nhận thức đúng về bản chất và vai trò của kinh tế tư nhân. Về bản chất kinh tế tư nhân nói chung là tích cực, vì nó góp phần tạo ra của cải vật chất, giải quyết ...

 • Bài trích


 • Lê Hữu Thành (2016)

 • Trong những năm qua, tại Việt Nam, kinh tế nhà nước đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Tuy vậy, có nhiều vấn đề cần được đặt ra khi xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải đổi mới, thúc đẩy các ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Minh Thu (2021)

 • Thế giới đã chứng kiến sự tồn tại của nhiều mô hình kinh tế thị trường (KTTT), một trong số đó là mô hình KTTT xã hội Đức. Bài viết phân tích mô hình KTTT xã hội Đức và rút ra những giá trị tham khảo đối với quá trình phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.