Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Dũng (2012-04-18)

 • Bài viết phân tích mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu đó là “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết các mối quan hệ lớn, trong đó có mối quan hệ “giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội c...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Khải (2012-08-01)

 • Bài viết phân tích trong công cuộc đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc giải quyết vấn đề tái cơ cấu các quan hệ sở hữu, trong đó có quan hệ công hữu, các hình thức của chế độ công hữu, cũng như quan hệ của các vấn đề đó đối với tiến trình định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Huệ (2020-02-17)

 • Kinh tế tư nhân đã được Đảng ta xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là một trong ba nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ (cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể). Tuy nhiên trên thực tế, còn nhiều khó khăn, cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đòi hỏi sớm có những giải pháp mạnh mẽ, q...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Lan (2021-03-17)

 • Bài viết phân tích trên thế giới hiện nay, trừ vài ngoại lệ, hầu như tất cả các nước đều đi theo mô hình kinh tế thị trường. Cho dù đó là mô hình kinh tế thị trường tự do như ở Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, kinh tế thị trường xã hội ở châu Âu, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc hay kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì đều không thể thiếu&#...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2011-04-08)

 • Bài viết phân tích phát triển kinh tế thị trường có vai trò rất quan trọng. Đối với nước ta, muốn chuyển từ nền kinh tế đang phát triển lên nền kinh tế hiện đại xã hội chủ nghĩa thì không còn con đường nào khác là phải phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường khắc phục được kinh tế tự nhiên tự cấp, tự túc, đẩy mạnh phân công lao động xã hội, phát triển ngành nghề, tạo việ...