Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đinh Công Tuấn (2010)

  • Bài viết trình bày một số nội dung như sau: Điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước Trung - Đông Âu; Nội dung cải cách, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thập kỷ 1990; Một số kết quả rút ra từ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập EU của 6 n...

  • Bài trích


  • Trần Văn Tùng (2010)

  • Bài viết gồm 4 phần, bao gồm: Tăng trưởng chủ yếu dựa trên các yếu tố đầu vào; Một nền kinh tế phát triển dựa vào nền tảng hẹp; Nền kinh tế có lợi thế về thông tin do phát triển sau; Sụp đổ là không thể tránh khỏi.