Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Bùi Thị Quyên (2020)

  • Luận án xây dựng khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính phù hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp bưu chính và điều kiện môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Xác định 05 tiêu chí để đánh giá định tính năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam: (1) Khả năng duy trì và mở rộng thị phần, (2) Chất lượng dịch vụ, (3) Giá cả dịch vụ, (4) Th...