Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Lê Duy Bình (2017)

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quá trình tích tụ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam từ sau năm 2005 tới nay, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan quản lý, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, chương trình hỗ trợ, phát triển DNNVV trong ngành công ...

  • Luận án


  • Lê Văn Kỳ (2018)

  • Luận án góp phần hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao ngành công nghiệp.+ Phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển NNL chất lượng cao ngành công nghiệp. Đánh giá thực trạng NNL chất lượng cao ngành công nghiệp và phát triển NNL chất lượng cao ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005 - 2016. Đề xuất&...