Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 •  (2018)

 • Luận án hệ thống hóa cớ sở lý luận về hoạt động mua bán sáp nhập, đưa ra những quan điểm cá nhân về hoạt động mua bán sáp nhập ngan hàng thương mại; Đánh giá thực trạng hoạt động mua bán ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016 với những biến động của nền kinh tế, đồng thời đưa ra những đánh giá về hoạt động mua bán ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Đề xuất giải pháp về hoạt động mua bán ngân hàng thương mại cho đến 2025.

 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2020-06-05)

 • Bài viết phân tích, đánh giá vai trò của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong quản lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về thực trạng nợ xấu và quản lý của NHNN đối với nợ xấu của hệ thống NHNN Việt Nam, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp đối với NHNN. Nhóm giải pháp tập trung vào 4 vấn đề: (1) Môi trường pháp lý về hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu của NHNN, (2) Tổ chức thực hiện quản lý của NHNN đối với nợ xấu của hệ thống NHNN Việt Nam, (3) kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng và nợ xấu của các NHNN, và (4) xử lý vi phạm của NHNN khi có nợ xấu vượt ngưỡng trong hoạt động tín dụng.

 • Luận án


 •  (2017)

 • Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Namthông qua các kênh như kênh lãi suất, kênh tỷ giá và kênh tín dụng đến mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng và lạm phát, từ kết quả đó có thể gợi ý điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả hơn: Mô phỏng các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam bao gồm: kênh lãi suất,kênh tỷ giá và kênh tín dụng, từ đó xác định mức độ hiệu lực của các kênh này. Phân tích cơ chế truyền dẫn lãi suất chính sách đến lãi suất cho vay của hệ thốngNHTM Việt Nam và quy mô của tín dụng tư nhân. Kết quả phân tích này giúp đánh giáhiệu lực của kênh truyền dẫn lãi suất tại Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đị...

 • Luận án


 •  (2016)

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại. Đồng thời,pPhân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của BIDV dựa trên cơ sở các phương thức, tiêu chí đã xác lập ở chương cơ sở lý luận, từ đó đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong phát triển cho vay nhà ở đối với tập khách hàng cá nhân trong giai đoạn từ 2010 đến 2015; Phát hiện, nhận diện và đánh giá các yếu tố gây ra rủi ro tín dụng nhà ở đối với khách hàng cá nhân của BIDV; Xác định quan điểm và định hướng phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của BIDV...

 • Luận án • Nghiên cứu tiếp cận theo hướng đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến KNSL của NHTM Việt Nam trong toàn bộ giai đoạn của khủng hoảng kinh tế, khác với các nghiên cứu trước đã được thực hiện tại Việt Nam, chỉ đánh giá tác động tức thời của khủng hoảng kinh tế đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam và chưa đánh giá dưới tác động của các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ. Mặc dù phạm vi nghiên cứu của luận án gắn với bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới (2007 – 2011), tuy nhiên như đã phân tích ở trên, chu kỳ kinh tế và khủng hoảng kinh tế xảy ra theo định kỳ, có tính quy luật không thể tránh khỏi. Do đó, những kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách của Luận...

 • Luận án


 •  (2018)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu cơ sở lý luận về giao dịch phát sinh (GDPS) và các khía cạnh cơ bản của phát triển GDPS tại các Ngân hàng thương mại (NHTM); Đánh giá thực trạng GDPS tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2013-2015; Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phát triển GDPS tại các NHTM của 1 số quốc gia trên thế giới để áp dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam; Nghiên cứu tổng kết, lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp, xây dựng hệ thống các câu hỏi khảo sát nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các GDPS tại các NHTM; Phân tích định tính, định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số GDPS và sự phát triển các GDPS tại các NHTM Việt Nam trong giai đo...

 • Luận án


 •  (2018)

 • Luận án làm rõ cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Hệ thống hóa các mô hình lý thuyết về tác động giữa loại hình sở hữu và hiệu quả hoạt động cũng như đưa ra những lý giải về mặt cơ chế cho mối quan hệ này; Phân tích thực trạng tác động của sở hữu trong mỗi quan hệ với mức độ hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay theo từng nhóm sở hữu ngân hàng, bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân và sở hữu nước ngoài; Xây dựng mô hình kinh tế lượng xác định mức độ ảnh hưởng và chiều hướng tác động của các tỷ lệ sở hữu và chất lượng quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. So sánh kết quả kiểm định với lý ...

 • Luận án


 •  (2016)

 • Mục tiêu: Xác định được các nhân tố trong hệ trốngquản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) tại các NHTM Việt Nam. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả QLRRHĐ tại các NHTM Việt Nam. Giải pháp phát triển hệ thống QLRRHD cho các NHTM Việt Nam dựa trên các nhân tố đã nghiên cứu ở trên.

 • Luận án


 •  (2018)

 • Luận án luận giải những vấn đề lý luận về khách hàng cao cấp, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp và phát triển dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp tại NHTM. Xác định tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp tại các NHTM và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ này; Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp tại các NHTM ở Việt Nam về cả chất và lượng; Phân tích và kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, tìm ra nguyên nhân thúc đẩy hoặc hạn chế sự phát triển dịch vụ này tại các NHTM ở Việt Nam...

 • Luận án


 •  (2017)

 • Luận án hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư. Tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty quản lý quỹ đầu tư của các ngân hàng thương mại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến 2030.