Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Tô Đức (2017)

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật về TGXH đối với TECHCĐB ở Việt Nam, luận án xác định quan điểm, đề xuất mô hình lý luận về TGXH, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về TGXH đối với TECHCĐB ở Việt Nam hiện nay theo hướng tiếp cận đa ngành, liên ngành và quyền con người.

 • Luận án


 • Tôn Thiện Phương (2017)

 • Luận án Làm rõ luận cứ khoa học về quyền công tố (QCT) và THQCT từ thực tiễn tỉnh Nghệ An, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của VKS trong các giai đoạn của TTHS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Giang Thu (2009)

 • Thuế tài nguyên là khoản tiền thu vào hoạt động khai thác tài nguyên dưới mọi hình thức được thực hiện trên cơ sở pháp lý là Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bài viết sẽ đi vào tìm hiểu nội dung cơ bản của Dự thảo luật thuế tài nguyên.

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Bang (2017)

 • Luận án “Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” có mục đích trước hết là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo đảm an toàn trong Hoạt động cấp tín dụng của các NHTM; Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm an toàn trong Hoạt động cấp tín dụng của các NHTM và thực tiễn thực...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Khắc Định (1996)

 • Nghiên cứu một số nội dung của một số văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các loại hình hoạt động và lĩnh vực hoạt động của kinh tế tư nhân.