Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Thái Sơn (2017)

 • Đề tài khái quát được cơ sở lý thuyết và phương pháp đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế; đánh giá được thực trạng tăng trưởng kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung; đánh giá được thực trạng tăng trưởng FDI tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung; đánh giá được các tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung; đề xuất&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Bôn (2016)

 • Thông qua việc xác định khoảng trống nghiên cứu trên, để đánh giá tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển trong giai đoạn 1990-2014, đề tài sẽ hướng đến hai mục tiêu sau: (1) Làm rõ mối quan hệ giữa nợ công và lạm phát cho các nước đang phát triển. (2) Đánh giá thực nghiệm tác động của nợ công, lạm phát, và tương tác của chúng lên tăng t...

 • Luận án


 • Phạm Linh Duy (2017)

 • Luận án tiến hành phân tích thực nghiệm để hướng tới các mục tiêu sau: (i) Đánh giá tác động của chất lượng thể chế lên tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp tại các quốc gia đang phát triển. (ii) Đánh giá tác động của chất lượng thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển. (iii) So sánh những tác động ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thành (2016)

 • Bài viết bàn về vai trò năng suất của các yếu tố tổng hợp trong tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường kinh tế nhằm thực hiện tốt mục tiêu mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiểu sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụn...