Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Đinh Văn Ân, Lưu Minh Đức (2007-11)

  • Bài viết phân tích những điểm tương đồng và khác biệt, cũng như những thách thức trong tiến trình cải cách kinh tế tại Trung Quốc và Việt Nam. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.

  • Bài trích


  • Đậu Tuấn Nam (2022-04)

  • Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới với sự hình thành các mô hình kinh tế vùng biên như khu kinh tế tự do (FEZs), khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới (CBECZs)... có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những kinh nghiệm từ thực tiễn của Trung Quốc có thể tham khảo trong việc xây dựng, phát...

  • Bài trích


  • Hầu Khải Phong (2022-06)

  • Sáng kiến "Vành đai, Con đường" với năm trục liên kết chính, trong đó chính sách là cung cấp sự "bảo lãnh"; cơ sở hạ tầng là "nền tảng"; thương mại là "chất dẫn"; tài chính là "hỗ trợ" và lòng dân là "động lực. Trung Quốc đề ra lộ trình thực hiện Sáng kiến theo ba giai đoạn: năm 2016 được xác định là thời kỳ động viên, hoạch định "khung hợp tác chiến ...