Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Hồng Diệp (2015)

 • Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nghề nông, đến nay đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng được cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) và chuyển toàn bộ mọi hoạt động của nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp sang ...

 • Luận án


 • Bùi Thị Mến (2017)

 • Hoàn thiện chính sách thuế đối với các dịch vụ tài chính (DVTC) trở nên cần thiết vì những lý do sau đây: Thứ nhất, DVTC đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, nhằm thúc đẩy đầu tư, tiết kiệm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác trong xã hội. Những đặc trưng vốn có của DVTC đã chi phối cách thức quản lý, điều tiết của nhà nƣớc đối với loại hình dị...

 • Luận án


 • Lê Minh Tiến (2017)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và pháp lý về AFTA (trọng tâm là làm rõ các quy định của ATIGA và các văn bản kèm theo); đánh giá thực tiễn thực hiện AFTA của cả khối ASEAN và một số quốc gia thành viên, trong đó tập trung đánh giá toàn diện thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam để chỉ ra kết...

 • Luận án


 • Chu Khánh Lân (2016)

 • Cơ chế truyền tải CSTT tới hệ thống ngân hàng và nền kinh tế luôn là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Nắm bắt được chiều hướng tác động của CSTT tới nền kinh tế là cơ sở để các nhà quản lý tiền tệ đưa ra các chính sách phù hợp. Ngay cả khi đưa ra được một chính sách phù hợp thì việc lựa chọn và cách thức sử dụng công cụ CSTT cũng đòi hỏi phải đánh giá chính x...

 • Luận án


 • Phạm Thị Thanh Hương (2017)

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng các cơ chế quản lý tài chính tại các bệnh viện công và phân tích những thuận lợi khó khăn và bất cập trong việc thực hiện các cơ chế và thực hiện cơ chế quản lý tài chính bệnh viện, luận án với mục tiêu nghiên cứ u là đưa ra những giải pháp nhằm đổi mới các cơ chế quản lý tài chính đối&...