Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Thu (2016)

 • Luận án nghiên cứu làm rõ quan hệ thương mại Canada - Mỹ trong giai đoạn hai thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra một số hàm ý cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đẩy mạnh quan hệ với Canada và Mỹ. Với mục đích như trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến t...

 • 2000


 • Thân Danh Phúc (2000)

 • Trình bày sức cạnh tranh sản phẩm cao là điều kiện tiên quyết trong hội nhập thương mại quốc tế. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm dệt - may xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua. Nêu những quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dệt - may xuất khẩu Việt Nam trong xu thế hội nhập ...

 • 2000


 • Lê Xuân Chương (2000)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Khái quát một cách hệ thống tình hình hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – Lào. Tìm ra những nguyên nhân còn tồn tại, bất cập trong quan hệ đó. Phân tích những triển vọng của quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào. Đưa ra một số chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Lào phục vụ cho quá trì...

 • 2001


 • Hoàng Xuân Hòa (2001)

 • Trình bày cơ sở khoa học của phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Phân tích thực trạng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu. Đề ra phương hướng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Viện nghiên cứu Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo. Bộ Thương Mại