Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội : [5575]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5575
 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2014-04-08)

 • Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức góp ý dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 8/4/2014 được Ban soạn thảo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức về dự án Luật này như sau: (1) Những vấn đề chung (Về sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu yêu cầu sửa đổi Luật; Về tên gọi của dự án Luật; Về bố cục dự thảo Luật; (2) Một số vấn đề&#x...

 • item.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Toà án nhân dân tối cao (2014-04-29)

 • Bản thuyết minh về dự án Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) (Số: 90/TANDTC-KHXX) của Toà án nhân dân tối cao vào ngày 29/04/2014. Nội dung của bản thuyết minh gồm: (1) Về quan điểm chỉ đạo và các yêu cầu của việc soạn thảo sự án luật; (2) Về những nội dung cơ vản của dự thảo luật.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Quốc phòng và An ninh (2014-05-16)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật căn cước công dân (Số: 1568/BC-UBQPAN13) của Ủy ban Quốc phòng và An ninh vào ngày 16/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính sau: (1) Những vấn đề chung; (2) Những vấn đề cụ thể.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2014-04-07)

 • Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (Số: 82 /TTr-CP) của Chính phủ vào ngày 07/04/2014. Tờ trình gồm các nội dung sau: (1) Sự cần thiết ban hành luật; (2) Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án; (3) Quan điểm, yêu cầu và nội dung sửa đổi luật.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Giao thông vận tải (2013-11-29)

 • Báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (Số: 12939/BGTVT-PC) của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 29/11/2013. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Tình hình thi hành luật; (2) Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành luật; (3) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề cụ thể và hai phụ lục kèm theo.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Xây dựng (-)

 • Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trình Quốc hội với những nội dung cụ thể sau: (1) Về bố cục của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Về nội dung chi tiết của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi): (1) Về Chương 1. Những quy định chung (gồm 19 Điều, từ Điều 1 ...

 • item.jpg
 • Báo cáo thẩm tra


 • Ủy ban về Các vấn đề xã hội (2014-05-19)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (Số: 2913 /BC-UBVĐXH13) của Ủy ban các vấn đề xã hội vào ngày 19/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Một số nội dung cụ thể.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Chính phủ (2014-05-20)

 • Bản thuyết minh chi tiết dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 20/5/2014 của Chính phủ gồm những nội dung sau: (1) Chương I - Những quy định chung, gồm 6 Điều (Điều 1 đến Điều 6); (2) Chương II - Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, gồm 14 Điều (từ Điều 7 - Điều 21); (3) Chương III – Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm 23 Điều (từ ...

 • item.jpg
 • Báo cáo thẩm tra


 • Ủy ban Pháp luật (2014-05-29)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Số: 2447/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 29/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Về sự cần thiết sửa đổi quy định về đăng ký giữ quốc tịch tại khoản 2 Điều 13 của Luật quốc tịch Việt Nam; (2) Về phạm vi và nội dung sửa đổi; (3) Về trình tự, thủ tục xem xét, thông ...

 • item.jpg
 • Báo cáo thẩm tra


 • Ủy ban Pháp luật (2014-05-28)

 • Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) (Số: 2443/BC-UBPL13) của Ủy ban Pháp luật ngày 28/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về vi phạm điều chỉnh của dự thảo luật và mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật khác; (3) Về các nội dung của dự thảo luật.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Pháp luật (2014-05-14)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (Số: 2424/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Về một số vấn đề chung; (2) Về các nội dung còn ý kiến khác nhau Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội; (3) Về một số nội dung cụ thể.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Pháp luật (2014-05-14)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch (Số: 2423/BC-UBPL13) của Uỷ ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về phạm vi điều chỉnh và quan hệ giữa hộ tịch - hộ khẩu và căn cước công dân; (3) Về duy trì việc cấp Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và mối quan hệ giữa việc cấp Giấy khai sinh với Thẻ căn cước công dân (theo quy định...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội bất động sản Tp.Hồ Chí Minh, 36 Sở Xây dựng địa phương (-)

 • Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành về dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội bất động sản Tp. Hồ Chí Minh và 36 Sở Xây dựng địa phương v...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Pháp luật (2014-05-14)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Số: 2419/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về quy định Nhà chức trách hàng không; (3) Về Thanh tra hàng không; (4) Về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; (5) Về việc quản lý đối với tàu bay không người lái và phươ...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2014-06-03)

 • Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư (sửa đổi) (Số: 1905/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 03/06/2014. Báo cáo gồm các nội dung chính: (1) Những vấn đề chung; (2) Về một số nội dung cụ thể của dự thảo Luật.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Kinh tế (2014-05-23)

 • Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Số: 1896/BC-UBKT13) của Ủy ban Kinh tế vào ngày 23/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Những vấn đề chung; (2) Một số nội dung chủ yếu có nhiều ý kiến.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5575