Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Trường Chinh (1976)

  • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ nhất qua từng ngày Quốc hội khóa 6

  • -


  • Trường Chinh (1975)

  • Trình bày về cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân miền Nam giành độc lập và thống nhất, thắng lợi vĩ đại là bước ngoặt lịch sử, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, nội dung và yêu cầu của việc hoành thành thống nhất nước nhà, những việc cấp bách cần

  • -


  • Trường Chinh (1982)

  • Hội đồng Nhà nước báo cáo các hoạt động của mình về công tác lập pháp; về việc phê chuẩn hiệp định; về nhân sự của nhà nước; về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân; về công tác khen thưởng; về công tác đối ngoại; về quan hệ với hội đồng Bộ