Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội : [6191]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6191
 • BC ttra Luat PCTN.pdf.jpg
 • Báo cáo thẩm tra


 • Ủy ban Tư pháp (2012-10-08)

 • Báo cáo của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), bao gồm một số nội dung về những vấn đề chung, những vấn đề Chính phủ xin ý kiến như đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và một số vấn đề cụ thể của dự án Luật.

 • TTr Luat PCTNsd.pdf.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2012-10-03)

 • Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư cho ý kiến, bao gồm một số nội dung: Sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo luật sửa đổi; một số vấn đề cần xin ý kiến.

 • Du thao Luat Xuat ban_2.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Xuất bản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII gồm 6 chương, 54 điều.

 • BC gtrinh Luat Xuat ban sd_2.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2012-11-18)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiêp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua, bao gồm một số nội dung: chính sách nhà nước đối với hoạt động xuất bản; đối tượng thành lập nhà xuất bản và loại hình tổ chức nhà xuất bản; cấp giấy phép hoạt động xuất bản; các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản; đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất&#x...

 • Du thao Luat Xuat ban.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII gồm 6 chương, 59 điều.

 • BC gtrinh Luat Xuat ban sd.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2012-10-24)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), bao gồm một số nội dung: quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản; thành lập nhà xuất bản; tổ chức, nhân sự của nhà xuất bản; xuất bản điện tử; in xuất bản phẩm...

 • TTr Luat Thu do.pdf.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2012-10-15)

 • Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Thủ đô bao gồm các nội dung: sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô; quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự án luật; quá trình xây dựng luật; phạm vi điều chỉnh, bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo luật; một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • BC tham dinh Luat Thu do.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Tư pháp (2012-06-29)

 • Báo cáo của Hội động thẩm định dự án Luật Thủ đô (Bộ Tư pháp) bao gồm một số nội dung: sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh; sự phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng; quản lý dân cư; vị trí, vai trò của Thủ đô...

 • BC t.hop kq nc xd pluat Luat Thu do o nc ngoai.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Chính phủ (-)

 • Báo cáo của Chính phủ tổng hợp kết quả nghiên cứu pháp luật về thủ đô của nước ngoài, bao gồm một số nội dung: về hình thức văn bản và cơ quan ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mối quan hệ giữa pháp luật về thủ đô với Hiến pháp và các luật khác; địa vị pháp lý, địa giới hành chính, dân số; mối quan hệ giữa chính quyền Thủ đô với chính quyền trung ương; kiến ngh...

 • BC danh gia tac dong Luat Thu do.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Tư pháp (2012)

 • Báo cáo của Bộ Tư pháp đánh giá tác động dự thảo Luật Thủ đô, gồm một số nội dung: bối cảnh ban hành luật; mục tiêu ban hành luật; phân tích chi phí - lợi ích của các phương án lựa chọn...

 • BC BTP gtrinh yk HDTD Luat Thu do.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Bộ Tư pháp (2012-07-06)

 • Báo cáo của Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định dự án Luật Thủ đô, bao gồm một số nội dung về: Quản lý dân cư; quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính ở nội thành với 03 lĩnh vực: Văn hóa, đất đai, xây dựng; tính khả thi của dự thảo luật; vị trí, vai trò của Thủ đô...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6191