Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Đỗ Thị Dung (2019)

  • Các quy định của Bộ luật cũng đã bộc lộ một số điểm còn bất cập về lao động đặc thù, nhất là những quy định đối với lao động nữ. Trong khi đó, các ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành, đơn vị sử dụng lao động, người lao động,… trong thời gian qua xoay quanh vấn đề này vẫn còn trái chiều. Trên cơ sở quan điểm bảo vệ lao động này như thế nào cho phù hợp với bối ...

  • Tạp chí


  • Đỗ Thị Dung (2005)

  • Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.