Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2007)

 • Bình luận những ưu điểm và tồn tại của hệ thống pháp luật lao động 20 năm từ 1986 -2006. Từ đó đưa ra đề xuất để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của luật lao động trong tình hình hiện nay

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2007)

 • Tìm hiểu về luật so sánh và thực tiễn xây dựng bộ luật lao động ở Việt Nam, thể hiện qua các vấn đề: sử dụng luật so sánh để xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động; xác định các hình thức pháp lý của quan hệ lao động; vấn đề thiết kế điều kiện lao động; thiết kế cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; xây dựng các quy định về đình công.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2003)

 • Đưa ra một số gợi ý một số vấn đề về cơ sở triết học của luật lao động - ngành luật có tầm quan trọng trong đời sống của con người. Trên cơ sở ký kết tham gia điều ước quốc tế về lao động, Việt Nam có trách nhiệm chuyển hoá các quy định đó vào hệ thống pháp luật lao động quốc gia hoặc sử dụng vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng ưu tiên áp dụng trong trường ...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1995)

 • Trải qua hơn 30 năm, từ năm 1963 đến nay, hợp đồng lao động từ chỗ là một hình thức tuyển dụng lao động tạm thời đến nay đã được coi là hình thức tuyển dụng lao động cơ bản thích hợp với nền kinh tế thị trường. Sự phát triển này là kết quả của sự đổi mới đường lối và chính sách phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong những năm qua.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2005)

 • Làm rõ vấn đề tố tụng lao động ở Việt Nam trong bối cảnh có Bộ luật tố tụng dân sự. Tố tụng lao động ra đời như một tất yếu khách quan gắn với sự ra đời và phát triển của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Đó là xu thế mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1995)

 • Phân tích một vài điểm chung trong hợp đồng lao động mà pháp luật bất kỳ nước nào cũng đề cập đến, đó là: bản chất hợp đồng lao động; hình thức hợp đồng lao động; các quy tắc duy trì quan hệ hợp đồng lao động; các quy phạm điều chỉnh hợp đồng lao động trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; giải quyết quyền lợi cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2006)

 • Tìm hiểu về cạnh tranh lao động trong môi trường kinh doanh hiện đại. Phân tích tác động của vấn đề lao động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh.