Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1995


  • Nguyễn Như Phát (1995)

  • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm ...

  • Báo cáo


  • - (2018)

  • Báo cáo tóm tắt những tiến bộ và thách thức đối với bình đẳng giới về việc làm tại Việt Nam, dựa trên ấn phẩm mới của Ngân hàng Thế giới “Tương lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn”. Báo cáo cũng trình bày một số lựa chọn chính sách để hướng tới các việc làm đảm bảo công bằng giới.