Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Đỗ Thị Dung (2006)

  • Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy có hiệu quả tài năng, trí tuệ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  • Bài trích


  • Đỗ Thị Dung (2019-12)

  • So với trước đây, các quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đã có nhiều ưu điểm trong việc bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động từ nguyên nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về&...