Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Nguyễn Mạnh Thắng (1999)

  • Electronic Resources; Khảo sát thực trạng và tìm hiểu một số những nguyên nhân dẫn đến đình công trái pháp luật trong thời gian qua ở nước ta. Kiến nghị một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đình công trái pháp luật và hình thành một cơ chế giải quyết đình công gồm: về mặt văn bản pháp luật; về mặt tổ chức thực hiện.

  • 1999


  • Nguyễn Văn Hiện (1999)

  • Trình bày vị trí, vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, thể hiện trong việc xét xử từng loại án (dân sự, hình sự, kinh tế, hành chính, lao động ) và trong từng vụ án cụ thể qua việc nghiên cứu tổng hợp các quy định của pháp luật, thực tiễn xét xử của tòa án các cấp. Rút ra một số kết luận quan trọng về vấn đề Tòa án&#...

  • 1998


  • Phạm Công Trứ (1998)

  • Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ lịch sử -- Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ đối tượng điều chỉnh của Luật lao động -- Quan hệ lao động-một loại quan hệ đặc biệt: Quan hệ lao động là một quan hệ vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội; Quan hệ lao động là quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn; Quan hệ lao động là quan hệ vừa bình đẳng, vừa không bình...