Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Nguyễn Bá Diến (2006)

  • Nguyên tắc cơ bản của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo các điều ước quốc tế: Các điều ước quốc tế song phương; các điều ước quốc tế đa phương -- Nguyên tắc cơ chế thực thi quyền SHTT theo pháp luật quốc gia: Nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại các Liên minh Châu Âu (EU); nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở các nước khác; theo văn bản quy phạm p...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2008)

  • Bài viết đề cập đến vấn đề xuất khẩu lao động đã đạt được những thành tựu to lớn và không chỉ đơn thuần người lao động tìm kiếm việc làm ở một số nước Châu Âu mà còn mở rộng thị trường, số lao động đưa đi có xu hương tăng lên, ngành nghề làm việc đa dạng và trình độ cũng khác nhau.

  • Bài trích


  • Nguyễn An Hà (2009)

  • Bài viết phân tích những diễn biến của thị trường lao động từ năm 2001 đến nay dưới góc độ cung cầu và cơ cấu cùng với các yếu tố tác động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như quá trình gia nhập WTO năm 2007 và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008