Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2003)

 • Đưa ra một số gợi ý một số vấn đề về cơ sở triết học của luật lao động - ngành luật có tầm quan trọng trong đời sống của con người. Trên cơ sở ký kết tham gia điều ước quốc tế về lao động, Việt Nam có trách nhiệm chuyển hoá các quy định đó vào hệ thống pháp luật lao động quốc gia hoặc sử dụng vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng ưu tiên áp dụng trong trường ...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2000)

 • Bài viết đề cập những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề tai nạn lao động và bồi thường tai nạn lao động. Qua đó đề xuất một vài kiến nghị và giải pháp góp phần hoàn thiện, bổ sung chính sách bồi thường tai nạn lao động.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2002)

 • Trình bày một số vấn đề về việc sử dụng lao động phục vụ trong các cơ quan nhà nước. Đây là những người làm việc tai các bộ phận phục dịch, dịch vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên; cơ quan đại diện nước Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cung cấp...

 • Tạp chí


 • Trần Thuý Lâm (2002)

 • Đề cập một số quy định của pháp luật về thoả ước lao động tập thể không phù hợp với thực tiễn cần có sự sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thoả ước.

 • Tạp chí


 • Phạm Công Bảy (2009)

 • Xét từ góc độ nghiên cứu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật, có thể nói cơ chế tài phán toà án trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của giải quyết tranh chấp lao động, vì vậy hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Giải quyết quyết tranh chấp lao động tại toà án là nội dung của chế định về giải quyết quyết tranh chấp lao động cần được sửa đổi,&...