Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Trương Thế Nguyễn (2015)

  • Trình bày một số kết quả trong công tác thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý. Phân tích những bất cập, hạn chế. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý