Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Thân Minh Quế (2015)

 • Thực hiện đôn đốc,kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác cán bộ nữ, từng bước khắc phục những quan niệm, định kiến hẹp hòi, lạc hậu, phong kiến, gia trưởng, coi thường phụ nữ

 • 2015


 • Nguyễn Thị Vân (2015)

 • Việt Nam được các chuyên gia kinh tế trên thế giới đánh giá là có lợi thế về lực lượng trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực quan trọng để đất nước thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là các doanh nghiệp sẽ có những cải thiện tốt hơn khi chúng ta tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 • 2015


 • Lê Thị Vân Hạnh (2015)

 • Bình đẳng giới luôn được coi là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Đặc biêt trong công tác sử dụng, tạo điều kiện và đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, giảng viên nữ đã được thể hiện qua nhiều nghị quyết, chỉ thị. Dưới đây là cuộc trao đổi của PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh - phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ...

 • 2015


 • Trần Thị Thanh Thủy (2015)

 • Lãnh đạo và quản lý đều là quá trình nỗ lực tạo ra thay đổi trong tư duy và hành động, sử dụng tốt quyền lực để xử lý các xung đột nhằm huy động được sự cộng hởng về tư duy và công lực trong hành động của nhiều cá nhân, nhiều nhóm vì mục tiêu của tổ chức . Do đó phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý là nhu cầu tất yếu trong mọi tổ chức, mọi hệ thống công vụ, ở m...

 • 2015


 • Phạm Đức Chính (2015)

 • Nội dung cơ bản về nguyên lý lãnh đạo của Đảng cần được tiếp cận trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng -- Lồng ghép nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp cơ sở và tương đương -- Nội dung về phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước cần cụ thể hóa bằng một chuyên đề riêng trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ ...

 • 2015


 • Đặng Xuân Hoan (2015)

 • Yêu cầu đối với phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay -- Về thực trạng nhân lực Việt Nam -- Hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của nhân lực Việt Nam -- Một số định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2015-2020