Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thùy Dương (2016)

  • Bài viết phân tích vấn đề về quản lý nhà nước đối với thị trường lao động tỉnh Thái Nguyên qua đánh giá thực trạng phát triển thị trường sức lao động, từ đó đưa ra giải pháp pháp chủ yếu để phát triển thị trường sức lao động tỉnh Thái Nguyên thời gian tới

  • Bài trích


  • Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi (2017)

  • Pháp luật về lao động giúp việc gia đình được ghi nhận trong Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Pháp luật về lao động GVGĐ đã tạo lập được hành lang pháp lý cơ bản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực GVGĐ. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều quy phạm pháp luật vẫn chưa đi vào cuộc sống, khi áp dụng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì v...