Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Huyền (2017)

 • Bài viết phân tích các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và hậu quả pháp lý của nó. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Bài trích


 • Lường Minh Sơn (2017)

 • Bài viết nghiên cứu về vấn đề thử việc trong hệ thống pháp luật lao động Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết chỉ ra những điểm bất cập và thiếu sót trong các quy định của pháp luật, từ đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.Đây là một trong những quyền con người quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động. Bài viết nghiên cứu những quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật Việt Nam và một số nước, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1997)

 • Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.