Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2017)

  • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 4 năm 2017. Phân tích kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động và dự đoán triển vọng thị trường lao động trong thời gian tới.

  • Bản thông tin


  • Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2016)

  • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 4 năm 2016. Phân tích việc thực hiện một số chính sách thị trường lao động và đưa ra dự đoán triển vọng thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn tới.

  • Bản thông tin


  • Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2016)

  • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2016. Phân tích việc thực hiện một số chính sách thị trường lao động và đưa ra dự đoán triển vọng thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn tới.