Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Hoàng Thị Minh (2012)

  • Tìm hiểu về phòng chống vi phạm pháp luật đối với lao động nữ. Vi phạm pháp luật đối với lao động nữ được phân biệt thành hai nhóm: Vi phạm pháp luật về chế độ đối với lao động nữ (vi phạm pháp luật luật lao động). Vi phạm xâm hại người phụ nữ trong quá trình họ tìm việc và làm việc (vi phạm pháp luật dân sự, hình sự, hành chính).

  • Tạp chí


  • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2006)

  • Tìm hiểu về cạnh tranh lao động trong môi trường kinh doanh hiện đại. Phân tích tác động của vấn đề lao động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh.

  • Bài trích


  • Authors: Bùi Ngọc Thanh (2016)

  • Việc xây dựng khung pháp lý về mức lương tối tiểu cho cả hai khu vực ở nước ta đã trải qua một hành trình dài. Hiện nay, chính sách tiền lương tối thiểu áp dụng cho khu vực lao động thị trường đã được xây dựng, điều chỉnh theo xu hướng được đánh giá là tốt hơn nhưng chính sách này đối với khu vực hành chính sự nghiệp công lập thì đã có lối rẽ khác và cần được nhìn nhận lại.