Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lưu Bình Nhưỡng (2007)

  • Tìm hiểu về luật so sánh và thực tiễn xây dựng bộ luật lao động ở Việt Nam, thể hiện qua các vấn đề: sử dụng luật so sánh để xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động; xác định các hình thức pháp lý của quan hệ lao động; vấn đề thiết kế điều kiện lao động; thiết kế cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; xây dựng các quy định về đình công.

  • Tạp chí


  • Nguyễn Xuân Thu (2002)

  • Trình bày một số vấn đề về việc sử dụng lao động phục vụ trong các cơ quan nhà nước. Đây là những người làm việc tai các bộ phận phục dịch, dịch vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên; cơ quan đại diện nước Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cung cấp...

  • Tạp chí


  • Trần Thuý Lâm (2002)

  • Đề cập một số quy định của pháp luật về thoả ước lao động tập thể không phù hợp với thực tiễn cần có sự sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thoả ước.