Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (1972)

 • Đề cập đến việc phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của quần chúng để thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập trung vào vai trò, nhiệm vụ của công đoàn trong xí nghiệp công nghiệp; công tác của công đoàn cơ sở trong cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp.

 • Sách


 •  (2017)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Báo cáo chủ yếu được tính cho người từ 15 tuổi trở lên, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người đàn trong độ tuổi lao động.

 • Sách


 •  (2016)

 • Báo cáo được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới.

 • Sách


 •  (1952)

 • Viết về chiến sĩ thi đua Ngô Gia Khảm, một trong những người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đầu tiên năm 1952, còn gọi là người "Anh hùng Lao động số 1". Trọng thương ba lần trong khi sản xuất, thế nhưng, ông đã đào tạo nên nhiều lớp công nhân quân giới và sản xuất vô số thuốc nổ phục vụ nhiệm vụ kháng chiến. Ông chính là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, vượt mọi gian khó trong lao động sản xuất.

 • Sách


 •  (1957)

 • Đề cập đến khái niệm kỷ luật lao động, những khác biệt của nó trong các hình thái xã hội khác nhau dẫn đến sự đối kháng, chống đối trong xã hội. Kỷ luật lao động trong XHCN khác về nguyên tắc với các nước tư bản bóc lột.

 • Sách


 •  (1966)

 • Trong các tác phẩm in trong văn tập này, Lê-nin đã chỉ ra những phương pháp và hình thức đầu tranh, vẫn có trong xã hội xã hội chủ nghĩa, để nhanh chóng phát triển năng suất lao động. Cuốn sách cung cấp cái nhìn chi tiết về năng suất lao động và cách nó ảnh hưởng đến kinh tế và doanh nghiệp.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Kết quả điều tra bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/ thành phố.