Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lưu Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiền (2019-01-28)

  • Trong bài viết, tác giả phân tích quyền lợi của lao động nữ mang thai theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội. Qua việc đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành, tác giả bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.