Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phạm Trọng Nghĩa (-)

  • Bài viết này tập chung làm rõ những đặc điểm của lao động trong quá trình toàn cầu hóa, đánh giá những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến pháp luật lao động, từ đó đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách để làm tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật lao động của Việt Nam.

  • Bài trích


  • Vương Vĩnh Hiệp (2012)

  • Bài viết phân tích những biện pháp Chính phủ Trung Quốc đã áo dụng để phòng ngừa và động viên các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý tranh chấp lao động. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  • Bài trích


  • Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thanh (2011)

  • Bài viết phân tích các cách tiếp cận với di chuyển lao động, các giải pháp và thành tựu trong thực hiện tiếp cận di chuyển lao động của Trung Quốc. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.