Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Điều (2017-06)

 • Bài viết trình bày vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân lành nghề trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, còn nêu rõ thực trạng đội ngũ công nhân lành nghề nước ta hiện nay và một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Rachel Wilshaw, Đỗ Quỳnh Chi; Penny Fowler, Phạm Thu Thủy (2016-07)

 • Các báo cáo nghiên của của Oxfam nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, đóng góp vào các thảo luận của công chúng và kêu gọi các thay đổi tích cực trong chính sách và thực hành với vấn đề phát triển, nhân quyền. Các quan điểm trong báo cáo là của các tác giả và không nhất thiết là của Oxfam.

 • Báo cáo


 • - (2018)

 • Báo cáo tóm tắt những tiến bộ và thách thức đối với bình đẳng giới về việc làm tại Việt Nam, dựa trên ấn phẩm mới của Ngân hàng Thế giới “Tương lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn”. Báo cáo cũng trình bày một số lựa chọn chính sách để hướng tới các việc làm đảm bảo công bằng giới.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-01-01)

 • ILOAIDS phối hợp với LABADMIN/OSH xây dựng một cuốn cẩm nang mới nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết vấn đề HIV/AIDS, bao gồm phân biệt đối xử, bình đẳng giới và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động hàng ngày của thanh tra viên.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-07-08)

 • Sổ tay đối thoại doanh nghiệp là tài liệu tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho quản lý doanh nghiệp và cán bộ trong việc thực hiện đối thoại định kì và đối thoại tại nơi làm việc. Nội dung trong sổ tay nhằm giúp các doanh nghiệp phần nào đưa ra những thông tin và hướng dẫn chung nhất để mỗi doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống đối thoại phù hợp, thực tế và hiệu quả hơn...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-03-23)

 • Báo cáo chỉ ra mô hình tuân thủ chiến lược mới gồm những can thiệp chủ động, có trọng tâm và được thiết kế riêng với sự tham gia của nhiều bên liên quan. Mô hình này cung cấp cho thanh tra lao động một phương pháp mới để đạt được sự tuân thủ pháp luật trong điều kiện nguồn lực hạn chế, quyền hạn chưa phù hợp và nhu cầu phải đảm trách nhiệm vụ lớn hơn để thúc đẩy tuân thủ pháp...