Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thanh Thanh (2020-08-24)

  • Bài viết trình bày việc cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

  • Bài trích


  • Bùi Anh Thúy (2020-08-23)

  • Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương với 220 điều luật, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp tục hoàn thiện, thể chế hóa các quy định trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người trong trong lĩnh vực lao động và xã hội, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với một số luật mới ban hành, đồng thời, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế&#...

  • Luận án


  • Chu Tuấn Anh;  Advisor:Vũ Đăng Minh, Trần Đình Toàn (2022)

  • Luận án tiếp cận nghiên cứu tạo động lực thông qua việc xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới động lực làm việc của người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế để qua mối quan hệ tác động này sẽ chỉ ra các công cụ tạo động lực cho người lao động. Tiếp đó, luận án áp dụng phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết&#x...