Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Thị Dung (2005)

 • Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thúy Lâm (2005)

 • Đề cập việc bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động. Đây là lĩnh vực nhìn thoáng qua không thấy liên quan nhiều đến lĩnh vực đặc thù của lao động nữ nhưng thực tế lại có ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm cũng như việc làm của phụ nữ.

 • Sách


 •  (1970)

 • Qua cuốn sách, tác giả đã phân tích rõ những biểu hiện và nguyên nhân cùa thái độ lao động trong xã hội cũ và ảnh hường của nó trong xã hội ta hiện nay. Đồng thời tác già đã làm sáng tỏ những nguyên nhân và biểu hiện cụ thể của thái độ lao động mới, thái độ lao động của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nắm quyền làm chủ Nhà nước, làm chủ xã hội mới, ra sức lao động sàn xuất chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2006)

 • Tìm hiểu việc quy định các tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Tiêu chuẩn lao động là những quy phạm về điều kiện lao động được xác lập dưới những hình thức nhất định làm cơ sở cho việc vận hành và xây dựng cơ sở lao động.