Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Hiền Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá thực trạng quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện hàn, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, bổ sung một số quy định của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc nghỉ ngơi

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Công Giao (2018)

 • Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò của bảo vệ quyền người yếu thế lao động của Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của việc gia tăng rủi ro với người lao động yếu thế, phân tích thực trạng pháp luật, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo quyền của người lao động yếu thế trong giai đoạn hiện nay

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tử Hoài Sơn, Nguyễn Thị Thu Hương (2017-09)

 • Ninh Bình là một tỉnh thuần nông với cơ cấu lao động ngành nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ lớn. Xác định giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đấy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng nhiều vấn đề đang đặt ra ...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Lam (2017-10-18)

 • Bài viết phân tích độ thỏa mãn của người lao động đối với tổ chức tại Công ty TNHH Long Sinh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, lấy mẫu thuận tiện với 295 mẫu khảo sát cuối cùng, tác giả đã tìm ra 7 nhân tố, gồm: Quan hệ cấp trên - cấp dưới; Sự đồng cảm với những vấn đề cá nhân; Tiền lương và chế độ chính sách; Sự thể hiện, phát triển nghề nghiệp; Triển vọng phát triển Công&...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.Đây là một trong những quyền con người quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động. Bài viết nghiên cứu những quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật Việt Nam và một số nước, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

 • Thông tin chuyên đề


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai thực hiện từ những năm 1980. Cho đến nay, hoạt động này đã phát triển và có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ tay nghề, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao thu nhập cho người lao động . T...

 • Luận án


 • Đặng Thị Thơm;  Advisor:PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí (2016)

 • Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền của lao động nữ, xuất phát từ đặc điểm vai trò của lao động nữ về tâm sinh lý, giới tính và kinh tế -xã hội để luận giải lao động nữ có đầy đủ quyền của con người, quyền công dân, quyền lao động nhưng còn có quyền mang tính đặc thù là quyền làm mẹ, quyền nhân thân, quyền được bình đẳng về cơ hội làm việc, thu nhập; phân t...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1997)

 • Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.