Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta đã phê chuẩn 21 công ước của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), trong đó, Công ước số 187 về khung chính sách thúc đẩy vệ sinh an toàn lao động năm 2006 mới được gia nhập ngày 23/1/2014 và sẽ có hiệu lực năm 2015. Có thể nói, việc gia nhập Công ước này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển pháp luật về&#x...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2003)

 • Trình bày các khía cạnh về khái niệm tranh chấp lao động. Việc nghiên cứu về tranh chấp lao động để hoạch định các chính sách pháp luật và áp dụng vào thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động là việc làm cần thiết và có tính thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Trần Thúy Lâm (2005)

 • Đề cập việc bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động. Đây là lĩnh vực nhìn thoáng qua không thấy liên quan nhiều đến lĩnh vực đặc thù của lao động nữ nhưng thực tế lại có ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm cũng như việc làm của phụ nữ.

 • Tạp chí


 • Đỗ Thị Dung (2005)

 • Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.