Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Bài viết phân tích thực trạng kết quả đạt được về (1) số lao động tham gia; (2) mức hỗ trự của ngân sách nhà nước đối với ba nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác; (3) mức đóng bình quân hàng tháng của người lao động. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  • Tiêu điểm


  • Authors: Cao Thị Phương (2023-11)

  • Bài viết chỉ ra yêu câu đặt ra đối vói tạo độnglực cho ngưòi lao động là xây dựng chiến lược, quy hoạch, giải pháp thích hợp và tập trrung đủ các điều kiện cần thiết để xây dựng đội ngũ lao động mạnh cả vê sốlượng và chất lượng

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Sau 37 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo nguyên tắc pháp quyền, thượng tôn pháp luật từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hiến pháp khẳng định vai trò của Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Tuy nhiên, quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng pháp luật ở các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt ở khu vực ngoài nhà nước, có xu hướng gia t...