Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  • - (2023)

  • Bài viết phân tích thực trạng kết quả đạt được về (1) số lao động tham gia; (2) mức hỗ trự của ngân sách nhà nước đối với ba nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác; (3) mức đóng bình quân hàng tháng của người lao động. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.