Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, bao gồm: (1) Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong luật lao động. (2) Thực trạng bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Huyền (2017)

 • Bài viết phân tích các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và hậu quả pháp lý của nó. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Diệu Hồng (-)

 • Bài viết nói về nhu cầu làm thêm giờ, thực tiễn trong thị trường lao động, việc hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các bằng chứng khoa học về làm thêm giờ

 • Bài trích


 • Nguyễn Hiền Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá thực trạng quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định pháp luật hiện hàn, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, bổ sung một số quy định của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc nghỉ ngơi