Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Thị Dung (2005)

 • Đề cập vai trò của công đoàn các cấp với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay, tổ chức công đoàn có vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng và cũng hết sức nặng nề trong việc giải quyết việc làm cho các thành viên trong tổ chức của mình.

 • Tạp chí


 • Đỗ Thị Dung (2006)

 • Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy có hiệu quả tài năng, trí tuệ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2006)

 • Tìm hiểu việc quy định các tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Tiêu chuẩn lao động là những quy phạm về điều kiện lao động được xác lập dưới những hình thức nhất định làm cơ sở cho việc vận hành và xây dựng cơ sở lao động.

 • Bài trích


 • Đỗ Thị Dung (2019-12)

 • So với trước đây, các quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đã có nhiều ưu điểm trong việc bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động từ nguyên nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về&...

 • Bài trích


 • Đào Mộng Điệp (2020-09-30)

 • Là một bên của quan hệ lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có vị trí, vai trò quan trọng trong cơ chế hai bên và ba bên. Pháp luật quốc tế và quốc gia đã thiết lập một hành lang pháp lý điều chỉnh về tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng vẫn còn những hạn chế và bất cập nhất định. Bài viết đánh giá thực trạng pháp luật v...

 • Bài trích


 • Đặng Thu Hà (2020-04)

 • Bài viết nghiên cứu về một số quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quan hệ lao động, góp phần đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quan hệ lao động, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay.