Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Lê Thị Hoài Thu (2010)

 • Vị trí của trợ cấp thôi việc trong luật lao động. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về trợ cấp thôi việc. Pháp luật Việt Nam hiện hành về trợ cấp thôi việc. Mối quan hệ giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp

 • 2005


 • Lê Cảm (2005)

 • Về thực trạng đội ngũ giáo sư và phó giáo sư Việt Nam hiện nay -- Về một số chế độ, chính sách đối với giáo sư và phó giáo sư: Một số đề xuất liên quan đến các văn bản pháp quy về chế dộ, chính sách đối với giáo sư và phó giáo sư.

 • 2005


 • Đào Thị Hằng (2005)

 • Trình bày cơ chế ba bên theo quan niệm của tổ chức lao động quốc tế -- Sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế ba bên ở Việt Nam hiện nay -- Những khó khăn trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Những kết quả ban đầu trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy việc vận hành cơ chế ba bên

 • 2005


 • Nguyễn Thị Hoa Tâm (2005)

 • Các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Đình chỉ, thu hồi, đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động -- Vấn đề đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động khi doanh nghiệp chuyển hình thức sở hữu (theo điều 12 Nghị định 81)