Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2008


  • Lê Việt Long (2008)

  • Giới thiệu mối tương quan giữa các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khảo sát thực tiễn đấu tranh phòng chống tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay tại Việt Nam. Kiến nghị một số ý kiến nhằm sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  • 2006


  • Nguyễn Bá Diến (2006)

  • Nguyên tắc cơ bản của cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo các điều ước quốc tế: Các điều ước quốc tế song phương; các điều ước quốc tế đa phương -- Nguyên tắc cơ chế thực thi quyền SHTT theo pháp luật quốc gia: Nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại các Liên minh Châu Âu (EU); nguyên tắc bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở các nước khác; theo văn bản quy phạm p...