Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Xuân Hưng

 • Luận án đề xuất bốn quan điểm sáu định hướng lớn cho hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh quốc tế và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong đó, chiến lược xuất khẩu lao động phải được coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển xuất khẩu lao động gắn với phát triển bền vững; chính sách xuất khẩu lao động phải được ưu tiên các huyện nghèo; xuất khẩu lao động phù hợp với cơ chế thị trường, hoàn thiện chính sách hậu xuất khẩu lao động.

 • Sách


 •  (2021)

 • Sách cập nhật chính sách bảo hiểm xã hội năm 2021, góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số của người tham gia bảo hiểm, quy trình giải quyết thu, chi các khoản bảo hiểm xã hội.

 • Sách


 •  (2017)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Báo cáo chủ yếu được tính cho người từ 15 tuổi trở lên, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người đàn trong độ tuổi lao động.

 • Sách


 •  (2016)

 • Báo cáo được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới.

 • Sách


 •  (1965)

 • Cuốn sách tập trung vào mô tả và tóm tắt các nhiệm vụ quan trọng mà công tác công đoàn trong năm 1964 và nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 1965.