Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Tham luận cập nhật về sự phục hồi của thị trường lao động sau dịch Covid-19 được xây dựng trên cơ sở sử dụng số liệu của Điều tra Lao động việc làm của Tổng cục Thống kê liên quan đến thu nhập thực tế của lao động, sự tăng giảm lao động của các ngành sản xuất và đưa ra kết luận về nội dung này.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • Tham luận phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số; Thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay.