Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Ban An sinh Xã hội và Việc làm Toàn cầu Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

  • Báo cáo giới thiệu chế độ hưu trí tự nguyện thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và đánh giá mức độ bao phủ, tuân thủ và rào cản để duy trì bền vững chế độ này. Đồng thời trình bày các kinh nghiệm quốc tế theo các đánh giá gần đây trong lĩnh vực này, có thể phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm hưu trí cho lao động khu vực phi chính thức.