Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Dũng, Trần Thế Tuân (2020-10)

 • Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo nghề của Hàn Quốc, Nhật Bản trong tương quan với thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam giai đoạn vừa qua, bài viết đề xuất một số hàm ý có thể vận dụng vào hoạt động đào tạo nghề ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

 • Luận án


 • Đàm Khắc Cử;  Advisor:Trần Thị Minh Châu, Vũ Văn Phú (2021)

 • Luận văn tổng thuật các thành quả nghiên cứu lý thuyết của các học giả trong nước và quốc tế liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp để lựa chọn một số luận điểm có thể kế thừa trong luận án. Xây dựng cơ sở lý thuyết về quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp của các cấu phần nội dung, mục tiêu, nguyên tắc và các...

 • Luận án


 • Phạm Thanh Hiền;  Advisor:Trần Thị Lan Hương, Trần Thị Lan Hương (2021)

 • Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận như khái niệm và những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện hình thành AEC. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam về số lượng, chất lượng (gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ) và cơ cấu trên cơ sở đối chiếu với nhu cầu lao động AEC và so sánh với nguồn nhân lực các nước thành viên AEC, ...

 • Bài trích


 • Ngô Thị Ngọc Anh (2018-01)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường lao động toàn cầu. Sức mạnh của hệ thống kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo cũng như công nghệ tự động hóa đang làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động của các quốc gia và sẽ tác động tới thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, cần có các giải pháp xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao&...

 • Bài trích


 • Đỗ Văn Quân, Lê Trung Kiên (2018-09)

 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu: Cải cách chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với tàng nâng suất lao động. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động đang làm việc cũng như người đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Thực tiễn cho thấy, cải cách chính sách ti...

 • Bài trích


 • Hoàng Ngọc Hải (2018-09)

 • Trải qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy kinh tế. Nhận thức về nguồn lực và cơ chế phân bổ nguồn lực nói chung; nguồn lực lao động và phát huy nguồn lực lao động nói riêng trong đổi mới mô hình tăng trưởng củng có sự thay đổi và phát triển. Từ quan niệm nhà nước là chủ thể duy nhất phân bổ tất cả hóa nguồn lực của nền ...