Phân quyền - Môi trường : [376]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thị Bạch Tuyết;  Advisor: Đoàn Xuân Thủy (2024)

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về đảm bảo sinh kế bền vững của đồng bào Khmer; thực trạng đảm bảo sinh kế bền vững của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu từ 2017 –2022; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đảm bảo sinh kế bền vững của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10)

 • Bài viết làm sáng tỏ mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy các cam kết của doanh nghiệp đối với các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10)

 • Bài viết phân tích những nội dung liên quan đến việc bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn vốn tự nhiên bao gồm: khái niệm, nội hàm của vốn tự nhiên; tiếm năng vốn tự nhiên của Việt Nam; một số hạn chế trong sử dụng vốn tự nhiên ở Việt Nam và giải pháp bảo tồn và sử dụng bển vững vốn tự nhiên ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-10)

 • Dựa trên lý thuyết về đường cong Kuznets và phương pháp ước lượng GMM, nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường ở 28 quốc gia đang phát triển Châu Á. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tồn tại đường Kuznets giữa tăng trưởng kinh tếvà chất lượng môi trường tại các quốc gia này và ngưỡng GDP bình quân đầu người cho môi quan hệ này là 44.489 USD

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-06)

 • Bài viết trình bày những kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường ở hai quốc gia Châu Mỹ, nơi mà chi trả dịch vụ môi trường đã được áp dụng từ rất sớm và đã đạt những thành tựu nhất định là Costa Rica và Brazil. Qua việc nghiên cứu kinh nghiệm của hai quốc gia nói trên, bài viết rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-09)

 • Trong bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan chính sách quản lý nhà nước về môi trường của Nhật Bản từ thời hậu chiến cho tới nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm môi trường phát sinh do hoạt động sản xuất công nghiệp.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-03)

 • Bài viết tập trung phân tích hoạt động sinh kế của cư dân vùng hạn mặn thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long và gợi mở một số giải pháp cải thiện vốn sinh kế, cải thiện môi trường dễ bị tổn thương, đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo hoạt động xây dựng sinh kế cho cư dân vùng hạn mặn

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-10-18)

 • Bài viết giới thiệu các khái niệm dịch vụ môi trường theo quy định của GATS, của OECD/ EUROSTAT và theo quy định của pháp luật Việt Nam, phân tích sự khác biệt giữa chúng và đưa ra một số đề xuất liên quan đến nội hàm khái niệm và phân loại dịch vụ môi trường tại Việt Nam nhằm tạo cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh loại hình dịch vụ này tại Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376