Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2015)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 được xây dựng với mục tiêu cung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn này, đánh giá tình hình phát triển và những nguồn tác động điển hình lên môi trường. Đồng thời, nhận định, đánh giá về công tác quản lý môi trường, những việc đã làm được, những thách thức tồn tại đã và đang đặt ra để đưa ra...

 • Báo cáo


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2016)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 chuyên đề môi trường đô thị đề cập đến tổng quan phát triển đô thị Việt Nam; Môi trường không khí; Môi trường nước; môi trường đất; phát sinh và xử lý chất thải rắn; tác động của ô nhiễm môi trường đô thị; quản lý môi trường đô thị; những vấn đề môi trường đô thị nổi cộm và đề xuất giải pháp; sự cố môi trường nổi cộm trong năm 2016 và&#x...

 • Báo cáo


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2014)

 • Môi trường nông thôn - báo cáo môi trường quốc gia năm 2014 đề cập đến việc phát triển nông thôn và môi trường; sức ép đối với môi trường nông thôn; hiện trạng môi trường nông thôn; tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn; quản lý môi trường nông thôn.

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2010)

 • Báo cáo trình bày nôi dung phát triển kinh tế - xã hội và sức ép đối với môi trường; biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép đối với môi trường; môi trường đất; môi trường nước; môi trường không khí; chất thải rắn; đa dạng sinh học; tác động của ô nhiễm môi trường; quản lý môi trường; các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và định hướng bảo vệ môi trường...

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2009)

 • Báo cáo tập trung nghiên cứu tổng quan về khu công nghiệp Việt Nam - xu thế phát triển, những cơ hội thách thức về môi trường; hiện trạng môi trường khu công nghiệp; tác hại của ô nhiễm môi trường khu công nghiệp; thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp; giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2013)

 • Báo cáo đề cập đến điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí; các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí; hiện trạng chất lượng môi trường không khí; tác động của ô nhiễm môi trường không khí; những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí; các giải pháp bảo vệ môi trường không khí.

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2008)

 • Báo cáo đề cập đến tổng quan phát triển làng nghề Việt Nam; ô nhiễm môi trường làng nghề; tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội; Quản lý môi trường làng nghề còn nhiều bất cập; giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề.

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2011)

 • Báo cáo trình bày tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam; chất thải rắn ở đô thị; chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn; chất thải rắn công nghiệp; chất thải rắn y tế; tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn; quản lý chất thải rắn: hiện trạng, tồn tại và giải pháp.

 • Bài trích


 • Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2010)

 • Môi trường Việt Nam 2006 -2010 đưa ra cái nhìn tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển; sự gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển các ngành kinh tế gây ra những sức ép lớn đối với môi trường và tài nguyên ở nước ta.