Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Phương (-)

 • Khái quát các kết quả và tồn tại của thực tiễn giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam; Phân tích, đánh giá các điểm mới và tồn tại/hạn chế của Luật BVMT 2014 trong việc giải quyết tranh chấp môi trường. Với việc ban hành Luật BVMT 2014, các quy định về hỗ trợ của cơ quan nhà nước đối với người dân bị thiệt hại đã được quy định tương đối đầy đủ. Theo đó, các cơ quan nhà n...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Phương (2006)

 • Phân tích một số tiêu chí cơ bản của khái niệm chất thải dựa trên những cơ sở vè pháp luật môi trường; Đưa ra những giải thích về nội hàm của cá thuật ngữ và liệt kê những hành động được nhìn nhận là thực hiện hoạt động thải ra và những trường hợp cơ quan nhà nước có thể buộc chủ sở hữu phải loại bỏ.

 • previous
 • 1
 • next